Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-734 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z utworzeniem instalacji gazów medycznych w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.”.


Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres mailowy: mkwasiborska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 18.04.2018 r. do godziny: 10.00.
Data rozpoczęcia:
2018-04-16
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000283210,

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest 100% cena brutto
Termin wykonania zamówienia:
Inspektor sprawował będzie kontrolę zgodności realizacji inwestycji z Decyzją nr 851/17 z dnia 24.11.2017 o pozwoleniu na budowę i Projektem budowlanym stanowiącym załącznik do tejże Decyzji, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz właściwych przepisów wykonawczych, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki i wiedzy technicznej. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego, w tym dokumentacje projektową zawierają Szczegółowe Warunki Przetargu (Postępowanie nr: 2017 – 680) opublikowane na stornie internetowej

http://nowyszpital.pl/download/przetargi/2017-680/2017-680_szczegolowe_warunki_przetargu.pdf

Warunki realizacji nadzoru inwestorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Przewidywany czas sprawowania nadzoru inwestorskiego wynosi 3 miesiące.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 502 054 739; e- mail: mduda@nowyszital.pl;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Joanna Pachnicz, tel. kom.: 502 176-133; e- mail: jpachnicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót