Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2012-02 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Dostawa wykładzin podłogowych i okładzin ściennych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie o przetargu: na dostawy dla NZOZ Nowy Szpital Oddział Chirurgii Ogólnej w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno oraz droga elektroniczną kkwiatkowska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 10.04.2012 r. do godz. 9:00
Otwarcie dnia 10.04.2012r. godz. 9:15
Data rozpoczęcia:
2029-03-20
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288758, NIP 8522526656, REGON 320425520, o kapitale zakładowym 71.000 zł, prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno,
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : do wyboru; cena/termin wykonania/ okres gwarancji

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt transportu, koszt załadunku i rozładunku.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty w poszczególnych pozycjach asortymentowych.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania na stronie internetowej .
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Imię i Nazwisko Krystyna Kwiatkowska
stanowisko:, Kierownik ds. Koordynacji i Nadzoru dział Administracyjno Gospodarczy
telefon komórkowy 798 562 405. (telefon stacjonarny 56 689 17 68 ;
e- mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.
  2.  W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.    W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

4.    Opis sposobu przygotowywania oferty

a)    Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

b)    Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

c)    Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

d)    Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

5.    Oferent składa tylko jedną ofertę.

6.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

7.    Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie: Oferta na Dostawa wykładzin podłogowych dla NZOZ Nowy Szpital Oddział Chirurgii Ogólnej w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno z o.o. nie otwierać przed 10.04.2012 r. przed godz. 9:00

8.    Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

a)    wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

b)    wypełniony formularz szczegółowej oferty cenowej - Formularz nr 2,

c)    oświadczenie - Formularz nr 3,

d)    dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

e)    dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,

9.    Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Oferent przekazują w formie pisemnej lub umieszcza na stronie internetowej.

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

12.  Wyjaśnienia treści Warunków przetargu. Oferent może zwrócić się na piśmie do organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie później niż 5 dni po terminie ukazania się ogłoszenia o przetargu.

13.  Szczegółowy wykaz  zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Formularz nr 2 -Szczegółowa oferta cenowa- do niniejszego postępowania.

Oferent będzie zobowiązany do dostarczania, rozładunku i wnoszenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio pod adres wskazany przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Oferenta.

Rozstrzygnięcie przetargu:

Otwarcie ofert

-zestwienie

 

Zestawienie ofert po negocjacjach.


 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT złożonych w dniu 16.04.2012 roku

 

 

W postępowaniu przetargowym na dostawę wykładzin podłogowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno

 

Kryterium oceny: cena (brutto)/okres gwarancji/termin wykonania

 

 

 

 

 

 

Lp.

Oferent

Kryterium

Uwagi

1.

KONSSTANS

Grzegorz Stankiewicz

Ul. Zgorzelecka 7

58-500 jelenia Góra

 

Cena brutto - 33 447,64

Gwarancja - Wykładzina podłogowa 10 lat 120 miesiąc

Okładzina ścienna 5 lat ( 60 miesięcy)


 

Termin wykonania - do dnia 11.05.2012 r.

Oferta najkorzystniejsza

 

powrót