Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-451 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wymiana stolarki okiennej dla potrzeb Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o. , ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa.
Termin i miejsce składania ofert:
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl w terminie do dnia 18.11.2015 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2015-11-12
Ogłaszający przetarg:
II. Zamawiający
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000244434, NIP 8522486170, REGON 320233950

Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do: dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w jego trakcie, unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania powodu, zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru żadnej oferty, a także swobodnego wyboru oferty.
3. W każdym przypadku powyżej nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów złożenia uczestnictwa w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora
Kryterium wyboru oferty:
1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest zaoferowana cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot postępowania należy wykonać w 2 miesiące od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 512 085 568 ;
e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót