Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-354 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn.
„Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.” – Modernizacja Oddziału Pediatrii w Szubinie
Termin i miejsce składania ofert:
1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w warunkach przetargu) składać należy w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 03.03.2015 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2015-02-16
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Organizator:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Wykonawców wymogów niniejszego postępowania;
c) dokonuje oceny ofert;
d) przeprowadza negocjacje z wybranymi Wykonawcami i w tym przypadku niejawność postępowania Organizatora zostaje uchylona zakresie niezbędnym dla prowadzenia negocjacji;
e) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4. wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
6. Organizator dla potrzeb niniejszego postępowania działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i Zamawiającym.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena
Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia to: 30.06.2015. Planowany termin może ulec zmianie w trakcie realizacji.
Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: imię i nazwisko, stanowisko: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl , tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert,

 wybrano następującą ofertę :

Biuro Obsługi Inwestycji  SUN PROJECT Rafał Chomiuk

Ul. Powstańców Warszawy 9/9;

85-681 Bydgoszcz

powrót