Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-332 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
dla potrzeb PROJEKTU pt.
„Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.” – Modernizacja Oddziału Pediatrii w Szubinie
Termin i miejsce składania ofert:
1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz
z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w warunkach przetargu) należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 14.11.2014 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2014-10-31
Ogłaszający przetarg:
1. Zamawiający
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000245671, NIP 5581766857, REGON 340104087, o kapitale zakładowym 550.000 zł.
2. Organizator
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin

Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej warunkach przetargowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail).
4. Organizator dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.
5. Postępowanie podzielone jest na część jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena i termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- zakończenie prac projektowych do dnia 02 lutego 2015 r.
- zakończenie robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2015 r.
Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl , tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót