Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-250 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie Koncepcji architektonicznej z technologią oddziału Neurologii z leczeniem udarów mózgu z uwzględnieniem szatni i jadalni pracowników dla potrzeb Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.
Termin i miejsce składania ofert:
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: mpazola@nowyszpital.pl. w terminie do dnia 28.05.2014 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2014-05-21
Ogłaszający przetarg:
II. Zamawiający
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289349, NIP 8522521096, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
III. Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego, zwany dalej również „Organizatorem”.
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do: dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w jego trakcie, unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania powodu, zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru żadnej oferty, a także swobodnego wyboru oferty.
3. W każdym przypadku powyżej nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów złożenia uczestnictwa w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest zaoferowana cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 511 451 386;
e- mail: mpazola@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

zestawienie z otwarcia ofert

 

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

F.U.H. GALAPROJEKT Katarzyna Kołodziejska ,

Al. Wojska Polskiego 38/3,

70-475 Szczecin

powrót