Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-235 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : Wykonanie dokumentacji na likwidację studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać droga elektroniczną na adres mpazola@nowyszpital.pl w terminie do dnia 25.04.2014 r. do godz. 14:00

Data rozpoczęcia:
2014-04-22
Ogłaszający przetarg:
Organizator:

Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin

Zamawiający :
Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871, NIP 9552268113, REGON 320592435, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena wykonania
Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.
Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.
Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty.
Termin wykonania zamówienia:
Projekt robót geologicznych na likwidację studni ujęcia wody na terenie szpitala w Olkuszu oraz Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego 7 dni od podpisania umowy.
Dokumentacja geologiczna z likwidacji studni 7 dni od wykonania likwidacji.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych;
e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

 1.   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

 2.   W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.    W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

4.    Opis sposobu przygotowywania oferty

      Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

a)    wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

c)    oświadczenie - Formularz nr 3,

d)    dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

6.    Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

7. Ofertę (w postaci skanów formularzy i załączników) należy składać droga elektroniczną na adres mpazola@nowyszpital.pl w terminie do dnia 25.04.2014 r. do godz. 14:00

Rozstrzygnięcie przetargu:

Zestawienie z otwarcia    ofert

 

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

GGS-PROJEKT Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Łukasz Gąsior

Ul. Długa 5A lok. 6, 41-506 Chorzów

powrót