Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-227 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn.
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z o.o.”
Zmiany w przetargu:

Uwaga zmiany :

Było :

3.     Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego – nr 08 83720008 0104 0847 2001 0001 w BS Santok  z dopiskiem „Wadium – kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o. ” Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego.

 

Jest:

3.        Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Organizatora – Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. o numerze 70 1090 2268 0000 0001 0772 8568 z dopiskiem „Wadium – kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o. ” Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 27.03.2014 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2014-03-19
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Wykonawców wymogów niniejszego postępowania;
c) dokonuje oceny ofert;
d) przeprowadza negocjacje z wybranymi Wykonawcami i w tym przypadku niejawność postępowania Organizatora zostaje uchylona zakresie niezbędnym dla prowadzenia negocjacji;
e) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4. wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
6. Organizator dla potrzeb niniejszego postępowania działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i Zamawiającym.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia .
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia zależny jest od terminu zakończenia realizacji inwestycji pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z o.o.”
Planowany termin realizacji zamówienia wynosi: 15.05.2014.Planowany termin może ulec zmianie, Wykonawca prac zobowiązał się do wykonania zamówienia w ciągu 87 dni.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: imię i nazwisko, stanowisko: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót