Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-210 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Lądowiska wraz z Tlenownią dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 26.11.2013 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2013-11-14
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
Kryterium wyboru oferty:
12.1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena i termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 31.01.2014.
Termin związania ofertą:
11.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
8.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz Specjalista Działu Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 512 085 568 (telefon stacjonarny 91 433 31 50 ); e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

SIWZ

Formularz nr 1

Formularz nr 2

Formularz nr 3

Załącznik nr 3 do warunków przetargu

Załącznik nr 4 do warunków przetargu

projekt  umowy

 

Dokumentacja projektowa Lądowisko  :

Olkusz opis cz. elektryczna

Olkusz-Część lotniskowa i część drogowa - opis techniczny.…

Olkusz-lądowisko-projekt rozbiórki obiektów

Eco K karta katalogowa

Separator - Olkusz

 

Dokumentacja projektowa Tlenownia :

Instalacje elektryczne tlenownia

Rozprężalnia O2 - opis + wytyczne branżowe

Rozprężalnia O2 - opis wyposażenia

Rozprężalnia O2 - wymagania

1358 - fundament

Fundament 4_00 rev0

 

Przedmiary robót Lądowisko:

Olkusz - kanalizacja-przedmiar

Olkusz przedmiar rozbiórki

Olkusz przedmiar-cz. elektryczna

Olkusz przedmiar robót drogowych

 

Przedmiary robót Tlenownia:

Gazy medyczne - przedmiar

Insalacje sanitarne - przedmiar

Instalacje Elektryczne - przedmiar

Tlenownia - przedmiar AKZ

 

Rysunki Lądowisko :

Rys. nr 1 E- Plan Sytuacyjny - Olkusz

Rys. nr 1 K-  Plan Sytuacyjny - Olkusz

Rys. nr 1 Orientacja - Olkusz

Rys. nr 2 E- Budynek szpitala trasy kablowe -Olkusz

Rys. nr 2 Plan Sytuacyjny - Olkusz

Rys. nr 2 Plan ZAGOSPODAROWANIA TERENU -Olkusz

Rys. nr 2.1 K-  profil podłuzny - Olkusz

Rys. nr 2.2 K-  profil podłuzny - Olkusz

Rys. nr 3 E- budynek szpitala Dach -Olkusz

Rys. nr 3 K- studzienka kanalizacyjna -Olkusz

Rys. nr 3 Plan Warstwicowy - Olkusz

Rys. nr 4 E- budynek agregatu - Olkusz

Rys. nr 4 K-  wpust - Olkusz

Rys. nr 4 przekrój typowy lądowiska - Olkusz

Rys. nr 5 E- budynek SE - Olkusz.pdf5

Rys. nr 5 K-  studzienka odpływowa - Olkusz

Rys. nr 5 przekrój typowy - Olkusz

Rys. nr 6 E- Schemat instalacji - Olkusz

Rys. nr 6 K-  korytko ściekowe - Olkusz

Rys. nr 6 przekrój typowy - Olkusz

Rys. nr 7 Przekroje poprzeczne - Olkusz

Rys. nr 8 Przekroje poprzeczne - Olkusz

Rys. nr 9 Przekroje poprzeczne - Olkusz

Rys. nr 10 Profil podłużny wzdłuż głównej osi podejścia i osi bocznych - Olkusz

Rys. nr 11 Szczegół oznakowania strefy przyziemienia - Olkusz

Rys. nr 12 Powierzchnie ograniczające - Olkusz

Rys. nr 13 Szczegół oznacznika - Olkusz

Rys. nr 14 karta katalogowa typowego ogrodzenia- Olkusz

Rys. nr 15 Karta katalogowa typowej bramy -Olkusz

Rys. nr 16 Inwentaryzacja drzew - Olkusz

 

Rysunki Tlenownia :

e01

e02

e03

e04

e05

e06

e07

elewacje 1

elewacje 2

parter

połacie

przekrój a-a

(2013-11-04) tlenownia - rzut

(2013-11-04) tlenownia - schemat

zagospodarowanie działki

powrót