Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-201 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Ogłoszenie o przetargu: na Remont dachu na pawilonie położniczym Szubin , Remont dachu na prosektorium i pomieszczeniu na odpady medyczne Nakło , Remont dachu na oddziale wewnętrznym w Szubinie
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego tj. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie ul. Ogrodowa 9 89-200 Szubin lub drogą elektroniczną jkontek@nowyszpital.pl w terminie do dnia 06.09.2013 r. do godz. 9.00
Data rozpoczęcia:
2013-08-30
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
Ul. A.Mickiewicza 7
89-100 Nakło n.Notecią
Pion Szubin
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena/termin wykonania/ okres gwarancji
Preferowany termin wykonania : 30 dni od daty podpisania umowy
Okres gwarancji : min 24 miesiące

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt transportu, koszt opakowań, koszt załadunku i rozładunku.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty w poszczególnych pozycjach asortymentowych.
Termin wykonania zamówienia:
Preferowany termin wykonania : 30 dni od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Imię i Nazwisko :Kazimierz Dąbrowski
stanowisko: Specjalista ds. technicznych
telefon stacjonarny 516 151 197
e- mail: sekcjatechniczna.szubin@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.
  2.  W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.    W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

4.    Opis sposobu przygotowywania oferty

a)    Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

b)    Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

c)    Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

d)    Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

5.    Oferent składa tylko jedną ofertę.

6.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

7.    Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie , która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie :Oferta na  remonty dachów dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp z o.o. , nie otwierać przed 06.09.2013 przed godz. 9.00

8.    Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

a)    wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

b)    wypełniony formularz szczegółowej oferty cenowej - Formularz nr 2,

c)    oświadczenie - Formularz nr 3,

d)    dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

e)    dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,

9.    Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

10.  Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

11.  Wyjaśnienia treści Warunków przetargu. Oferent może zwrócić się na piśmie do organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom. Szczegółowy wykaz  zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Formularz nr 2 -Szczegółowa oferta cenowa- do niniejszego postępowania.

Oferent będzie zobowiązany do dostarczania, rozładunku i wnoszenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio pod adres wskazany przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Oferenta.

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót