Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-195 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie: „Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza c.o. oraz doprowadzenie zimnej wody do pomieszczeń pod archiwa w szpitalu w Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. Z O.O., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło n. Notecią”
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp.z o.o, ul. Mickiewicza 7, Nakło n. Notecią oraz droga elektroniczną rpaszkiewicz@nowyszpital.pl oraz kdabrowski@nowyszpital.pl w terminie do dnia 06.09.2013 r. do godz. 10:00
Otwarcie dnia 06.09.2013. godz. 10:15
Data rozpoczęcia:
2013-08-23
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000245671, NIP 5581766857, REGON 340104087, o kapitale zakładowym 550.000,00 zł
Sposób prowadzenia przetargu:
Sposób prowadzenia przetargu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : do wyboru; cena/termin wykonania/ okres gwarancji

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia łącznie z wywiezieniem gruzu.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty w poszczególnych pozycjach asortymentowych.
Termin wykonania zamówienia:
27.09.2013 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Imię i Nazwisko:
Kazimierz Dąbrowski;
stanowisko: Specjalista Działu Administracyjno- Gospodarczego;
telefon stacjonarny 516 151 197 ; e- mail: kdabrowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

    Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

     W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

3.    W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

 

4.    Opis sposobu przygotowywania oferty

 

a)    Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

 

b)    Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

c)    Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

 

d)    Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 

5.    Oferent składa tylko jedną ofertę.

 

6.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

 

7.    Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza c.o. oraz doprowadzeniezimnej wody do pomieszczeń pod archiwa w szpitalu w Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. Z O.O., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło n. Notecią”

Nie otwierać przed dniem  06.09.2013, godz. 10.15.

 

8.    Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

 

a)    wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

 

c)    oświadczenie - Formularz nr 3,

 

d)    dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

 

e)    dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,

 

9.    Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

 

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Oferent przekazują w formie pisemnej lub umieszcza na stronie internetowej.

 

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

 

12.  Wyjaśnienia treści Warunków przetargu. Oferent może zwrócić się na piśmie do organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie później niż 3 dni po terminie ukazania się ogłoszenia o przetargu.

 

13.Oferent jest zobowiązany do oględzin pomieszczeń i terenu prowadzonych prac przed złożeniem oferty, t.j budynków byłych garaży, stolarni/prosektorium i placu znajdujących się w Nakle n.Notecia przy ul . Mickiewicza 7 na terenie szpitala.

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót