Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-07 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie: na wybór wykonawcy zadania remontowego pod nazwą :„Dostosowanie obiektów rehabilitacji stacjonarnej do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Zmiany w przetargu:

UWAGA ZMIANA

Było :


9.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 10.06.2013 r. do godz. 10:00
Jest :


9.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 14.06.2013 r. do godz. 10:00
 

UWAGA ZMIANA

Było :

9.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 14.06.2013 r. do godz. 10:00

Jest :

9.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 21.06.2013 r. do godz. 10:00

 

 

UWAGA ZMIANA

Było:

8.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz Specjalista Działu Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 512 085 568 (telefon stacjonarny 91 433 31 50 ); e-mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl


Jest:

8.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Małgorzata Pazoła Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, tel (91) 433-31-50 e-mail: e-mail: mpazola@nowyszpital.pl

Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w dniu 10.06.2013 r. o godz. 10:15
Data rozpoczęcia:
2013-05-27
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena i termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.11.2013.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
8.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Małgorzata Pazoła Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, tel (91) 433-31-50 e-mail: e-mail: mpazola@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót