Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-05R / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie na wybór wykonawcy zadania remontowego pod nazwą : „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.”

Dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IV konkursu programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Termin i miejsce składania ofert:
9.1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2005-04-20
Ogłaszający przetarg:
2.1. Zamawiający
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn
2.2. Organizator
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
Kryterium wyboru oferty:
12.1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.09.2013.
Termin związania ofertą:
11.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
8.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz Specjalista Działu Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 512 085 568 (telefon stacjonarny 91 433 31 50 ); e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót