Największa sieć szpitali w Polsce

GNS jest operatorem sieci 10 szpitali powiatowych i gminnych. Spółka oferuje kompleksową opiekę medyczną – lecznictwo szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz podstawową opiekę zdrowotną. W ramach Grupy funkcjonuje 98 oddziałów wyposażonych w 2000 łóżek szpitalnych oraz 197 poradni specjalistycznych.

Większość nieruchomości (8) jest dzierżawiona od samorządów terytorialnych a ramach 25-30 letnich umów, a 4 stanowią własność GNS.

Szpitale należące do GNS zlokalizowane są głównie w województwie lubuskim (7 szpitali) i kujawsko-pomorskim (4 szpitale), jeden Szpital znaduje się w województwie małopolskim. Placówki GNS obejmują opieką medyczną prawie 650 tys. mieszkańców trzech województw.

Przychody spółki w 2014r.: 261 mln PLN (wzrost o 1% r/r), w tym kontrakty NFZ stanowiły 94%.
W 2014 r. znormalizowana EBITDA: PLN 16.3m (wzrost 2% r/r)

Rynek szpitali w Polsce

szacowany na 52 mld zł

Wielkość rynku, na którym działa GNS szacowana jest na 52 mld zł, co odpowiada wysokości wydatków NFZ (wyłączając wydatki na leki, stomatologię i uzdrowiska). Oczekiwany wzrost rynku w najbliższych latach to ok. 1.4% rocznie. Udział całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną w PKB Polski jest znacząco poniżej średniej dla krajów porównywalnych.

Proces prywatyzacji i konsolidacji polskiego rynku szpitali będzie postępował, a trudna sytuacja państwowych placówek będzie temu sprzyjać. Ze względu na kwestie polityczne, proces ten może być spowolniony, szczególnie w okresach okołowyborczych.

Na koniec 2012 r. w Polsce funkcjonowało 897 szpitali. Do kwietnia 2014 r. 174 placówki przekształcono w spółki prawa handlowego, z czego tylko 43 placówki zarządzane były przez prywatne przedsiębiorstwa.

Strategia: rozwój sieci szpitali, restrukturyzacja i optymalizacja kosztowa

Strategią Grupy Nowy Szpital jest dalszych rozwój sieci – przyłączanie nowych szpitali, które poddawane są prywatyzacji, ich restrukturyzacja i optymalizacja kosztowa, w tym poprzez wykorzystanie synergii w ramach Grupy.


GNS preferuje przejmowanie udziałów w szpitalach w modelu „lekkim“, bez przejmowania nieruchomości. Celem dla szpitali obecnie funkcjonujących w ramach Grupy jest wzrost ich efektywności poprzez programy optymalizacji kosztów i wdrożenie wspólnych systemów IT.

Dotychczas, w ramach programów optymalizacyjnych uruchomionych w latach 2012-14 spółka osiągnęła oszczędności kosztowe na poziomie 21 mln zł. Programy planowane na lata 2015-2017 zakładają dodatkowe oszczędności na poziomie 4,4 – 5,9 mln zł rocznie. Spółka zakłada również dalszy rozwój działalności medycznej – systematyczne zwiększanie wartości kontraktów z NFZ, inwestycje mające na celu poprawę standardów i spełnienie wymogów regulacyjnych oraz rozszerzenie działalności medycznej w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów i NFZ.

Komunikaty

Zarząd

  • Marcin Szulwiński - prezes
  • Andrzej Stelmach - członek zarządu

Rada Nadzorcza

  • Tomasz Pasiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Przemysław Jackowski
  • Adam Roślewski
  • Piotr Świniarski
  • Krzysztof Zgoda

Kontakt

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Sanocki

gsanocki@nowyszpital.pl
789 128 971
41 240 30 00

Siedziba

GNS Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

NIP: 8513186008

grupa@nowyszpital.pl
41 240 30 00